Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

Dominique7
4473 138d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
Dominique7
3854 3254 390
Reposted fromCeseline Ceseline vianiemaproblemu niemaproblemu
Dominique7
Dominique7
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Dominique7
Dominique7
3904 17e5 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viabesomeoneelse besomeoneelse
Dominique7
0119 f6b7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
Dominique7
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Dominique7
Dominique7

April 26 2015

5572 21fe 390
Dominique7
Dominique7
7354 3ffd 390
Reposted fromTinaBliss TinaBliss viadestroyed destroyed
Dominique7
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Reposted fromextraordinary extraordinary viaetraga etraga
Dominique7
Kochał ją król, kochał ją paź, kochali ją oboje. I ona też kochała ich,
kochali się we troje.
— Był sobie Król
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
Dominique7
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
8807 465b 390
Reposted frommrautyna mrautyna viajointskurwysyn jointskurwysyn
Dominique7
Reposted frombeyooonce beyooonce
Dominique7
9001 4e7f 390
Dominique7
Dpt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl