Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2015

5572 21fe 390
Dominique7
Dominique7
7354 3ffd 390
Reposted fromTinaBliss TinaBliss viadestroyed destroyed
Dominique7
Sama nie wiem, czy jest mi przykro, ze to wszystko się stało, czy może czuję ulgę, ze to już za mną, ze już to przeżyłam? Ludzi traci się czasem z rozsądku, który celowo mija się z naszą wolą. Jak ktoś rozrywa serce, to się odchodzi nie dlatego, ze się chce, ale po to by zatamować krwawienie. Bo krew na odległość krzepnie znacznie szybciej.
— unk
Reposted fromextraordinary extraordinary viaetraga etraga
Dominique7
Kochał ją król, kochał ją paź, kochali ją oboje. I ona też kochała ich,
kochali się we troje.
— Był sobie Król
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
Dominique7
0436 15cb 390
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
8807 465b 390
Reposted frommrautyna mrautyna viabrzask brzask
Dominique7
Reposted frombeyooonce beyooonce
Dominique7
9001 4e7f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
Dominique7
Dpt
Reposted fromweightless weightless viabrzask brzask
Dominique7
8253 8f5a 390
Reposted fromdusielecc dusielecc viabadgirl badgirl
Dominique7
Dominique7
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabrzask brzask
4435 5e2b 390

winkijinki:

tastefullyoffensive:

This fluffball of a kitten looks like a stuffed animal. (photo via donofthedeadx)

keybangs kibum in floppy hats tho lmao
Reposted fromfumblingalong fumblingalong viabadgirl badgirl
Dominique7
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viabrzask brzask
Dominique7
Walczymy wciąż o otwarty dostęp do wiedzy, choć i tak żyjemy w akceleratorze newsów, które zderzają się ze sobą i uderzają rykoszetem w nasz mózg.
— Precz z twardymi okładkami! [Piątkową porą #45]
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viabrzask brzask
Dominique7
4429 d443 390
Dominique7
7301 5914 390
Dominique7
6513 c648 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viabrzask brzask
Dominique7
I NEED SOMEONE WHO WILL SIT ON A ROOFTOP WITH ME AT 2 IN THE MORNING AND WILL TELL ME THEIR FAVORITE SONGS AND THEIR FAMILY PROBLEMS AND HOW THEY THINK THE EARTH WAS MADE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl